Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được ban hành tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam 
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được ban hành tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam: 

1. Vị trí và chức năng:  
1.1. Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, đánh giá chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, qui chế thi cử, thực hiện việc xét và cấp văn bằng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của phòng GD&ĐT theo qui định của pháp luật 

1.2. Phòng GD&ĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra,thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở GD&ĐT.
 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 
2.1.Trình UBND huyện: 

a)Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách , pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn; 

b)Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; 

c)Dự thảo qui mô mạng lưới các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trừ cấp trung học phổ thông), trường Tiểu học, cơ sở giáo dục Mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; 

d)Phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định về thành lập, sát nhập, chia tách, đổi tên, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục, gồm: Trưòng THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (Trừ cấp trung học phổ thông), trường Tiểu học, cơ sở giáo dục Mầm non thuộc quyền quản lý của UBND huyện theo qui định của pháp luật. 

2.2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phơng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoach, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền trên địa bàn huyện. 

2.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm sáng kiến của địa phương. 

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua , khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện và cấp trên, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục địa bàn huyện . 

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của huyện, phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của huyện ,trình UBND huyện quyết định. 

2.7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và qui định của pháp luật. 

2.8. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính, trình UBND huyện phê duyện.
 
2.9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các qui định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo qui định của pháp luật . 

2.10. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo qui định của pháp luật và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện. 

2.11. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở giáo dục và đào tạo
 
2.12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao và theo qui định của pháp luật . 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: 
a)Phòng GD&ĐT có 01Trưởng phòng và 02Phó trưởng phòng cùng với 08 cán bộ công chức trong biên chế. 

b)Cơ quan gồm các khối: Mầm non, Tiểu học, THCS, Tổ chức, thanh tra, Khảo thí &kiểm định chất lượng, tuyển sinh, bồi dưỡng, công tác phổ cập -day nghề, quản lý tài chính-tài sản- cơ sở vật chất, tổng hợp, thống kê, hành chính, công đoàn