Tuesday, 13/04/2021 - 14:28|
Thi đua lập thành tích chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
Ngày ban hành:
16/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm,xếp lương viên chức giảng dạy trong các cở giáo dục mầm non công lập

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm,xếp lương viên chức giảng dạy trong các cở giáo dục tiểu học công lập

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm,xếp lương viên chức giảng dạy trong các cở giáo dục THCS công lập

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực